Karta pobytu

Radca Prawny Anna Grembowska – jako Prawnik Imigracyjny / Immigration Lawyer - doradza cudzoziemcom w sprawach uzyskania karty pobytu.

Oferowana przez Kancelarię pomoc prawna dla cudzoziemców w sprawach legalizacji pobytu obejmuje:

- szczegółową analizę sytuacji konkretnego cudzoziemca w celu doboru odpowiedniego wniosku pobytowego

- przygotowanie wykazu niezbędnych dokumentów oraz opłat wymaganych w poszczególnych procedurach pobytowych

- przygotowanie wniosku pobytowego

- reprezentowanie cudzoziemca w postępowaniu prowadzonym przez wojewodę

- w razie potrzeby - sporządzenie ponaglenia, a następnie skargi do sądu administracyjnego na przewlekłość i bezczynność wojewody


Kancelaria pomaga cudzoziemcom uzyskać :

- zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

- zezwolenie na pobyt stały

- zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

- zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na naukę lub studia

- zezwolenie na pobyt czasowy dla absolwentów studiów wyższych poszukujących pracy

- zezwolenie na pobyt czasowy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej

- zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną

- zezwolenie na pobyt czasowy dla małżonka obywatela polskiego

- zezwolenie na pobyt czasowy z powodu pozostawania w związku nieformalnym

- zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego