PFRON

Kancelaria specjalizuje się w sprawach dotyczących PFRON. W szczególności reprezentuje Klientów w postępowaniach przed Prezesem Zarządu PFRON, Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przed sądem administracyjnym w sprawach dotyczących zwrotu dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne.  

Oferowana przez Kancelarię pomoc prawna dotycząca PFRON obejmuje również doradztwo w zakresie obniżania wpłat na PFRON, gospodarowania środkami ZFRON, a także bada planowane reorganizacje spółek w kontekście tzw. efektu zachęty. Analizuje i wskazuje również ryzyka związane z odpowiedzialnością członków zarządu spółek będących pracodawcami osób niepełnosprawnych z tytułu zaległości we wpłatach na PFRON oraz z tytułu zwrotu dofinansowań.

Pomoc prawna dotycząca PFRON prowadzona jest bezpośrednio przez Radcę Prawną Anną Grembowską, która posiada kilkuletnie doświadczenie w tym zakresie.

Aktualności

Decyzje nakazujące zwrot dofinansowania z PFRON uchylone przez NSA.

Na skutek skargi kasacyjnej Anna Grembowska Kancelaria Radcy Prawnego Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem w sprawie o sygn. akt I GSK 853/21 uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz decyzje PFRON nakazujące zwrot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Kluczowym zagadnieniem z punktu widzenia niniejszej sprawy była kwestia terminowości opłacania składek ZUS.

To one stanowią bowiem element kosztów płacy, których ponoszenie przez pracodawcę jest jednym z warunków otrzymania dofinansowania z PFRON. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie PFRON może żądać zwrotu przyznanego już dofinansowania. Aby tak się stało organ ten musi jednak wykazać, że do uchybień takich w istocie doszło, mając przy tym na względzie prawidłową wykładnię przepisów określających przesłanki żądania zwrotu dofinansowania oraz obowiązek właściwego przeprowadzenia postępowania dowodowego. Na gruncie niniejszej sprawy działania PFRON w tym zakresie zostały jednak skutecznie zakwestionowane.

NSA uwzględniając zarzuty skargi kasacyjnej przyznał rację skarżącej i wskazał, że przepisy dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz weryfikacji warunków jego przyznania, jednoznacznie wiążą obowiązek terminowego ponoszenia przez pracodawcę kosztów płacy jedynie z osobami niepełnosprawnymi. NSA w uzasadnieniu wyroku podkreślił, że warunkiem korzystania przez pracodawcę z dofinansowania z PFRON jest to, aby właśnie koszty płacy związane z niczym innym, jak tylko z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych, były terminowo ponoszone przez pracodawcę, jako beneficjenta wsparcia ze środków PFRON.

Weryfikacji realizacji przez pracodawcę ww. obowiązku PFRON powinien zatem dokonywać tylko w odniesieniu do składek ZUS opłacanych przez pracodawcę za osoby niepełnosprawne, a nie za wszystkich pracowników ogółem, w tym pracowników niebędących osobami niepełnosprawnymi, których dofinansowanie z PFRON nie dotyczy.

Nieterminowe opłacanie składek ZUS – taki zarzut bardzo często słyszą pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne, od których PFRON żąda zwrotu dofinansowań. 

Pracodawcy otrzymujący dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych zobowiązani są do szczególnej dbałości o terminowe ponoszenie kosztów płacy (w tym do opłacania składek ZUS). Jeśli PFRON stwierdzi uchybienia w tym zakresie, wzywa do zwrotu dofinansowania. Czy jednak w każdym przypadku faktycznie chodzi o nierespektowanie terminów i niewywiązywanie się przez pracodawców z obowiązków względem ZUS? 

Praktyka pokazuje, że nie. Są pracodawcy, którzy terminowo opłacają składki na rzecz ZUS, a i tak stają się adresatami wezwań oraz decyzji PFRON o zwrocie dofinansowań. Z czego to wynika? Przyczyny bywają różne. Zawsze jednak warto im się przyjrzeć, dokonać ich analizy i rozważyć możliwość zakwestionowania rozstrzygnięcia PFRON. W razie pytań zapraszam do kontaktu.