Prawo nieruchomości

Kancelaria oferuje szerokie spektrum usług z zakresu prawa nieruchomości. Zajmuje się sprawami dotyczącymi aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego (w tym: weryfikuje operaty szacunkowe sporządzane przez rzeczoznawców majątkowych oraz reprezentuje użytkowników wieczystych w postępowaniach przed SKO oraz przed sądami powszechnymi), przygotowuje także odwołania, wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji, skargi do WSA oraz NSA w sprawach dotyczących: pozwoleń na budowę, pozwoleń na użytkowanie, nakazów rozbiórki obiektów budowlanych, legalizacji samowoli budowlanych, opłat adiacenckich, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, decyzji o warunkach zabudowy, zaskarżania planów zagospodarowania przestrzennego.

Kancelaria specjalizuje się również w sprawach dotyczących sporów wynikających z realizacji procesów inwestycyjnych pomiędzy inwestorami, generalnymi wykonawcami i podwykonawcami. W tym zakresie oferuje pomoc prawną zarówno na etapie przygotowania i negocjowania umów, przedsądowych postępowań ugodowych oraz reprezentacji uczestników procesu budowlanego w postępowaniach sądowych.